Ana içeriğe atla

Lisansüstü

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Geomatik Programı / Uzaktan Algılama ve CBS Programı 

Öğrenim Süresi
MADDE 5- (1) Tüm lisansüstü programların öğrenim süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın;
a) Tezli yüksek lisans programları için normal süre 4 (dört) yarıyıl olup, en fazla 6 (altı) yarıyıldır.

(2) İzinli sayılan yarıyılların öğrenim sürelerine dâhil edilip edilmeyeceği, ilgili EYK tarafından belirlenir.
(3) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.
(4) Azami süreler içerisinde tez savunmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Ders Yükü
MADDE 17- (1) Tezli yüksek lisans programı;
a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. (19.12.2023/12-21 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Lisansüstü eğitimin ilk 4 dönemi içerisinde alınması gereken Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ile Seminer dersi haricindeki 7 (yedi) dersin en az 4 (dört)’ü, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı müfredatında bulunan derslerden oluşur.

(6) Diğer anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilen lisansüstü derslerden en fazla 3 (üç) ders, öğrencinin lisansüstü öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders yüküne sayılabilir.

(8) Seminer dersi ile dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup ilgili programdan alınmak  zorundadır.

Ders Saydırma
MADDE 19- (1) Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.

(5) Öğrencinin lisansüstü seviyede almış ve başarmış olduğu Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yukarıda belirtilen ders saydırma işlemlerine ek olarak yapılır. 

Mezuniyet Koşulları ve Tarihi
MADDE 20-(1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için;
a) Tezli yüksek lisans programı için tanımlı olan azami süre içinde, ders/kredi koşullarını sağlamış, AGNO’nun en az 2.50/4.00 ve tez sınavından başarılı olması, 

(2) İlgili lisansüstü program için tanımlanan yayın şartının sağlanmış olması gerekir.
(3) Tezin ciltlenmiş en az 3 (üç) kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi ve tezin şekil yönünden uygun olması gerekir.

Yayın Şartı
MADDE 21- (1) Yüksek lisans mezuniyetinin gerçekleşmesi için öğrencinin tez danışmanı ile tezden üretilmiş bilimsel çalışmasının aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir. “c” bendinde yer alan “Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarım belgesi” koşul için danışman hariç yapılan çalışmalar da kabul edilir:

a) YTÜ dergilerinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makale,
b) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makale,
c) Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarım belgesi.
d) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü/poster olarak sunulmuş bildiri.

İlişik Kesme (Başarısız Olma)
MADDE 24-(1) Program için tanımlanan azami süreler sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. 

(2) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Tezli yüksek lisans programlarında;
a) Lisansüstü öğrenimi süresince almak zorunda olduğu Madde 17’de belirtilen kredili/kredisiz ders yükünü dört yarıyıl sonunda en az 2.50/4.00 AGNO ile tamamlayamayan,
b) Azami süreler içerisinde tez çalışmasından başarısız olan,
c) Tez savunma sınavına girmeyen ya da tez savunma sınavına girme şartlarını yerine getiremeyen,
ç) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

* Lisansüstü Süreç Kılavuzları

**YTÜ SENATO UYGULAMA ESASLARI (2023)

***Başvuru, kabul koşulları, yönetmelikler ile ilgili daha detaylı bilgi için YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasını inceleyiniz.  

 

 GEOMATİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bu programın amacı; jeodezi, ölçme veya arazi yönetimi alanlarına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri bu alanlarda ileri araştırmalar için hazırlamaktır. Geomatik Yüksek Lisans Programı ders içerikleri için TIKLAYINIZ!

 UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bu programın amacı; Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri bu alanlarda ileri araştırmalar için hazırlamaktır. Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans Programı ders içerikleri için TIKLAYINIZ!

 

DOKTORA EĞİTİMİ

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Geomatik Programı / Uzaktan Algılama ve CBS Programı 

* Lisansüstü Süreç Kılavuzları

**YTÜ SENATO UYGULAMA ESASLARI (2023)

***Doktora Başvuru, kabul koşulları, yönetmelikler ile ilgili daha detaylı bilgi için YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasını inceleyiniz.